در این بخش، نمایه نامه های معتبر داخلی و بین المللی، معرفی می شوند و روش درخواست برای نمایه شدن نشریه در آنها آموزش داده می شود.

How to Work with "Directory of Open Access Journals (DOAJ)" and Upload Articles in its Database