مجموعه حاضر به همت دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت، معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و توسط اساتید فعال در حوزه ی پژوهش در علوم پزشکی سراسر کشور تهیه و از طریق دو مجموعه چند رسانه ای در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است. لذا بمنظور سهولت در دسترسی و با حفظ حق انتشار برای برگزار کنندگان و دفتر مذکور، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اقدام به باز نشر این مجموعه در قالب سامانه مدیریت آموزش مجازی نموده است.امید است مجموعه پیش رو گامی در جهت توسعه کمی و کیفی پژوهش در حوزه ی علوم پزشکی باشد.