برای دسترسی به روشهای مراقبت فردی در برابر کروناویروس، اینجا را کلیک کنید.

"انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت"، دستورالعمل های زیر را برای مراقبت فردی در برابر آلودگی با کروناویروس جدید، تهیه و منتشر کرده است:

1- برای دانلود "نکات آموزشی پیشگیری از آلودگی با کروناویروس در آرایشگاهها"، اینجا را کلیک کنید.

2- برای دانلود "نکات آموزشی پیشگیری از آلودگی با کروناویروس در اداره ها"، اینجا را کلیک کنید.

3- برای دانلود "نکات آموزشی پیشگیری از آلودگی با کروناویروس در اصناف"، اینجا را کلیک کنید.

4- برای دانلود "نکات آموزشی پیشگیری از آلودگی با کروناویروس در رستوران ها"، اینجا را کلیک کنید.

5- برای دانلود "نکات آموزشی پیشگیری از آلودگی با کروناویروس در هنگام مسافرت"، اینجا را کلیک کنید.

6- برای دانلود "نکات آموزشی پیشگیری از آلودگی با کروناویروس در مهمانی"، اینجا را کلیک کنید.

7- برای دانلود "نکات آموزشی پیشگیری از آلودگی با کروناویروس برای مراقبت از خود"، اینجا را کلیک کنید.

8- برای دانلود "نکات آموزشی محافظت از دیگران در صورت داشتن علائم تب و سرفه"، اینجا را کلیک کنید.

9- برای دانلود "نکات آموزشی پیشگیری از آلودگی با کروناویروس در تاکسی و اتوبوس های داخل شهری"، اینجا را کلیک کنید.

10- برای دانلود "نکات آموزشی برای پیشگیری از آلودگی با کروناویروس، برای ورود و خروج از منزل"، اینجا را کلیک کنید.

11- برای دانلود "نکات آموزشی برای پیشگیری از آلودگی با کروناویروس از طریق وسایل شخصی"، اینجا را کلیک کنید.


آخرین تغییر: Saturday، 4 April 2020، 12:02 PM