این مجموعه به منظور آشنایی علاقه مندان با سامانه های الکترونیکی مرتبط با حوزه پژوهش و جستجوی منابع و نحوه کار کردن با آنها ایجاد شده است.