دز این طبقه آموزش های مرتبط با کار با سامانه مدیریت طرح های معاونت تحقیقات و فن آوری با عنوان پژوهان ارائه خواهد شد.