در این طبقه کارگاه های مربوط به آموزش استفاده از مجموعه نرم افزار های نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران (نوپا) که شامل 12 سامانه اطلاعات علم سنجی افراد و دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور می باشد ارائه شده است.