اینجا، اطلاعات مورد نیاز در باره ویروس کرونا، کارهایی که برای پیشگیری از سرایت آن باید انجام داد، و نحوه حفاظت از خود دربرابر خطر آلوده شدن به ویروس کرونا ارائه می شود.